Το Πρόγραμμα Σπουδών

Το πρόγραμμα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία". Εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και στοχεύει στη μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία. Παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, ώστε αυτοί/αυτές να συνδυάζουν τη γνώση με την εμπειρία και την ακαδημαϊκή έρευνα, προκειμένου να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να εμπλουτίσουν το επαγγελματικό τους έργο με νέες διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και επικοινωνία.
Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε) με 7,5 πιστωτικές μονάδες το καθένα. Οι φοιτητές επιλέγουν δύο (2) από τα τρία μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).
Η κατανομή των μαθημάτων στα τρία εξάμηνο δίνεται παρακάτω.

1ο εξάμηνο σπουδών

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης (Υ – 7,5 ECTS)

Περιβαλλοντική Επικοινωνία, MME και Κοινή Γνώμη (Υ – 7,5 ECTS)

Περιβάλλον Κοινωνία και Εθελοντισμός (Ε – 7,5 ECTS)

Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Ε – 7,5 ECTS)

Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ε – 7,5 ECTS)

2ο εξάμηνο σπουδών

Περιβαλλοντική Πολιτική (Υ – 7,5 ECTS)

Μεθοδολογία Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας (Υ – 7,5 ECTS)

Βιώσιμη Ανάπτυξη (Υ – 7,5 ECTS)

Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων και Περιβάλλον (Ε – 7,5 ECTS)

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε – 7,5 ECTS)

3ο εξάμηνο σπουδών

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (30 ECTS)

Χρήσιμα έγγραφα

ΦΕΚ ίδρυσης, Κανονισμός σπουδών, Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας, Πίνακας μοριοδότησης προσόντων υποψηφίων


Μαθήματα 1ου εξαμήνου

Όλα τα μαθήματα - υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε) - έχουν 7,5 ECTS
Συνολικές μονάδες εξαμήνου: 30 ECTS.


Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης (Υ)

Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας. Διδακτικά μοντέλα. Εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα και τους φοιτητές.

Περιβαλλοντική Επικοινωνία, MME και Κοινή Γνώμη (Υ)

Χαρακτηριστικά της Π.Ε. Η περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Περιβαλλοντική Ευαισθησία. Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Κοινή γνώμη και πολιτική επικοινωνία.

Περιβάλλον Κοινωνία και Εθελοντισμός (Ε)

Αλληλεπίδραση ανθρώπου και φύσης. Εθελοντισμός, πλαίσιο λειτουργίας, προγράμματα και κατηγορίες εθελοντικών δράσεων. Οργάνωση και βιωματική αποτύπωση (project) εθελοντικών δράσεων.

Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Ε)

Αλληλεπίδραση φυσικού και οικονομικού συστήματος. Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία. Αξιολόγηση λειτουργιών και υπηρεσιών οικοσυστήματος. Μελέτες περιπτώσεων.

Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ε)

Οικοσυστήματα, λειτουργίες και υπηρεσίες. Χωρική και θεσμική κλίμακα. Ποσοτικοποίηση και αποτίμηση υπηρεσιών οικοσυστήματος. Βιωματική αντίληψη και καταγραφή υπηρεσιών οικοσυστήματος (project).

Μαθήματα 2ου εξαμήνου

Όλα τα μαθήματα - υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε) - έχουν 7,5 ECTS
Συνολικές μονάδες εξαμήνου: 30 ECTS.


Περιβαλλοντική Πολιτική (Υ)

Εξέλιξη και διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιβαλλοντικές τάσεις, προβλήματα, συμβάσεις, και συνθήκες για το περιβάλλον. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Μεθοδολογία Κοινωνικής και Περιβαλλοντικής Έρευνας (Υ)

Κοινωνικές και περιβαλλοντικές έρευνες. Οργάνωση και υλοποίηση ερευνητικών δράσεων. Οργάνωση και συγγραφή ερευνητικής εργασίας. Ασκήσεις με πραγματικά στοιχεία (case studies).

Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ε)

Η περιβαλλοντική και οικονομική κρίση. Η βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της χρήσης των φυσικών πόρων. Δείκτες αειφόρου ανάπτυξης. Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Case Studies.

Στρατηγικές Δημοσίων Σχέσεων και Περιβάλλον (Ε)

Δημόσιες Σχέσεις, Μάρκετινγκ και Διαφήμιση. Μέσα Επικοινωνίας. Επικοινωνιακή Στρατηγική. Πρακτικές εφαρμογές και διαλέξεις από στελέχη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, οργανισμών και επιχειρήσεων.

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε)

Αειφόρος ανάπτυξη και Αρχές της. Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Ιδέες για εκπαιδευτικά παιχνίδια και ασκήσεις. Παρουσιάσεις φοιτητών.

Αξιολόγηση του προγράμματος από τους φοιτητές

Β' εξάμηνο 2019-20

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

A' εξάμηνο 2019-20

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Β' εξάμηνο 2018-19

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Α' εξάμηνο 2018-19

Συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ

Πρόσφατες Ανακοινώσεις


Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ακαδ. έτους 2020-2021

(Γραμματεία ΠΜΣ 10/6/2020)

Κοινοποιείται η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
Η Αίτηση Υποβολής Υποψηφιότητας και ο Πίνακας Μοριοδότησης των προσόντων των υποψηφίων βρίσκονται στην ενότητα Χρήσιμα έγγραφα.
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., από την 1η μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Μαθήματα εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας "Συνέργεια" του ΔΠΘ

(Διευθυντής ΠΜΣ 22/3/2020)

Τα μαθήματα συνεχίζονται κανονικά σύμφωνα με το πρόγραμμα και μέσω της πλατφόρμας "Συνέργεια" του ΔΠΘ.
Την καθορισμένη από το πρόγραμμα ημέρα και ώρα θα συνδέεστε στη "Συνέργεια" σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:

Συνδέεστε στο: synergia.eng.duth.gr

Επιλέγετε την αίθουσα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

Συμπληρώνετε όνομα και κωδικό
Όνομα: Ονοματεπώνυμο (το όνομά σας, όχι Email account)
Κωδικός φοιτητών: *********

Κλικ στο κουμπί "Συνδεθείτε !"

Μαθήματα εξ αποστάσεως με σύγχρονη τηλεσυνεργασία από το e-class του ΔΠΘ

(Διευθυντής ΠΜΣ 14/3/2020)

Την επόμενη βδομάδα θα γίνουν τα μαθήματα σύμφωνα με το κανονικό πρόγραμμα, αλλά με "Τηλεσυνεργασία" μέσω του e-class.
Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν σε όλα τα μαθήματα (όσοι δεν το έχουν κάνει ήδη) του e-class, ώστε να λαμβάνουν αυτόματα την πρόσκληση για τηλεσυνεργασία.

Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-20

(Γραμματεία ΠΜΣ 17/2/2020)

Κοινοποιείται το πρόγραμμα των μαθημάτων του Β' εξαμήνου, για το ακαδ. έτος 2019-20.

Πρόγραμμα μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2019-20

(Γραμματεία ΠΜΣ 1/11/2019)

Κοινοποιείται το πρόγραμμα των μαθημάτων του Α' εξαμήνου, για το ακαδ. έτος 2019-20.

Επικοινωνία

Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανταζίδου 193, 68200 Ορεστιάδα


Γραμματεία: Ευγενία Οτέμπερη, τηλ. 25520-41172
Διευθυντής ΠΜΣ: Σπύρος Γαλατσίδας, Αν. Καθηγητής, τηλ. 25520-41115


Εμαιλ Γραμματείας: otemperi(at)affil.duth.gr
Εμαιλ Διευθυντή: sgalatsi(at)fmenr.duth.gr